Stäng ×
Butik 
flag_se
 / Språk 
flag_se
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Choose your Currency

stage_highlight.jpg

Läs även vår dataskyddspolicy

Allmäna köpvillkor

Här hittar du våra köpvillkor! Hittar du inte vad du söker så kontakta oss.

Köp & Allmänna villkor

1. Omfattning av kontraktet

Villkor som anges i avtalet är mellan Akiwo HB (wunderlabel.se) nedan kallad "säljaren" och respektive kund.
Dessa villkor gäller såvida inte säljaren uttryckligen har godkänt andra.

2. Omfattning av kontraktet

Syftet för varje kontrakt är en försäljning av varor från säljaren till kunden.
Dessa varor är standardprodukter eller produkter enligt andra önskemål och krav från kunden.

3. Kontrakt, kontraktspråk

På webbplatsen erbjuds kunden att beställa en standardprodukt eller produkt med speciell design enligt kundens specifikation.

Efter att kunden beställt varor skickas en orderbekräftelse där beställningens uppgifter listas igen.
När kunden beställer en produkt med speciell design enligt specifikationer, är det kundens skyldighet att ge en detaljerad redogörelse för sin önskan om specialtillverkning. Utifrån detta kommer säljaren att ge en offert. Godkänner kunden offerten blir detta ett kontrakt mellan honom och säljaren.

4. Omfattning, upprättande av avtal

Följande villkor gäller för nuvarande och framtida transaktioner mellan säljaren och kunden. Det är alltid våra senaste leverans- och betalningsvillkor som gäller. Alla avtal är juridiskt giltiga först efter skriftlig bekräftelse.

5. Avtalshantering

Frakt och expeditionsavgifter enligt hemsidan.Köpeskillingen betalas enligt våra godkända betalnings sätt

Säljaren skickar varorna direkt till kunden med speditionsföretag efter att full betalning erlagts. Delleveranser är tillåtna om överenskommelse om detta har träffats.
Information om leveransdatum är inte juridiskt bindande såvida inte en särskild leveranstid har avtalats skriftligen.
Säljaren förbinder sig att häva avtalet och göra återbetalning utan dröjsmål, om de beställda varorna inte kan levereras. Kunden kommer omedelbart att informeras om detta.
Kunden skall undersöka beställda varor efter mottagen leverans. Felaktigheter som är lätt identifierbara måste omedelbart rapporteras till säljaren. Om kunden underlåter att rapportera, anses varorna som godkända.
Fel på vara som inte kan identifieras enligt punkt 6 skall rapporteras omedelbart vid upptäckt till säljaren.
Kunden skall kontrollera att korrekturet på beställd vara är riktigt och fullständig. När korrekturet är godkänt av kunden befrias säljaren från ansvar för tryckfel.

Vissa toleranser kan tillåtas

Smärre tekniska ändringar och mindre ändringar i materialegenskaper
Smärre måttoleranser
Produktionsmängd kan variera med 10% gentemot beställ mängd
Standardtoleranser på bandet mått kan vara upp till ±1%
Kvalitetsvariationer som kan hänföras till tekniska förutsättningarna väveriet

6. Prövning och anmälan

Även om prover har godkänts skall produkten efter full leverans undersökas av kunden. Leverans anses vara godkänd om inget klagomål kommit säljaren skriftligt tillhanda inom 8 dagar. Vid ofullständig leverans skall detta rapporteras direkt till säljaren.

7. Garantier, garantianspråk, gottgörelse till konsumenterna

Garantin gäller och anges i orderbekräftelsen. Ytterligare garantiuppgifter om egenskaper hos våra produkter, bearbetning och tillämpning av särskilda måttnoggrannhet enligt DIN regler, kommer endast att finnas om det är uttryckligen överenskommits i varje enskilt fall. Garantianspråk gäller inte för skillnader i kvalitet, storlek, densitet, vikt, osv., om sådana skillnader inte överstiger nämnda toleranser. Vi ansvarar inte för fel som beror på felaktig användning eller slitage.

8. Fasta datum, leveransdatum, fördröjning

Leveranstid är bara bindande om de har bekräftats av oss. Ersättningsanspråk, på betydande förseningar beroende på säljaren eller säljarens agenter kan om yrkande av skadestånd görs begränsas till max kontraktsbeloppet. Vid försenad leverans med mer än 30 dagar från avtalat leveransdatum har kunden rätt att genom skriftligt meddelande till Wunderlabel häva köpet om sådan försening orsakats av Wunderlabel. Wunderlabel ska inte ha något ansvar för försening som orsakats av Kunden eller transportören.

9. Återkallelse

Kunden kan ångra sig om inte säljaren har skickat ordern vidare till väveriet.
Ångerrätten gäller dock inte våra personligt vävda och tryckta varor, då dessa på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

14 dagars ångerrätt gäller dock för alla våra produkter som inte är personligt utformade.

Om överenskommelse träffas med kund att avtalet mellan säljare och kund upphävs och att leveransen skall återtas av säljaren, skall portokostnaden för retursändningen betalas av kunden. 

Återkallelsen ska skickas till:

Akiwo HB
Trälåsvägen 6
42668 V.Frölunda
Sverige


Om en annullering görs av kontraktet efter leveransen och om produkten returneras av kunden i ett helt eller delvis försämrat tillstånd, måste kunden ersätta säljaren. Ett överlämnande av produkt gäller inte, när produkten är försämrad av att kunden har provat produkten.
En annullering är inte heller att tillämpas på varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller tydligt anpassade till personliga behov.

10. Ansvar

Säljaren är ansvarig för skador som orsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller vid undanhållande av defekter.
För övriga skador, är säljaren inte ansvarig.
Överenskomna specifikationer på produkten är kunden ansvarig för. Detta betyder att kunden är ansvarig om tredje parts rättigheter, särskilt namn och varumärke, kränks. Säljaren är alltså fri från skadeståndskrav från tredje part.

Om en tredje part på grund av en påstådd kränkning hävdar anspråk mot säljaren är köparen skyldig att samarbeta till säljarens försvar.
Om säljaren får krav från tredje part har säljaren rätt att kräva ersättning från köparen om köparen underlåtit att respektera tredje parts rättigheter.
Köparen skall ersätta säljaren för de kostnader som uppstått genom detta krav (b). Denna ersättning/krav kan inbegripa även juridiskt försvar för säljaren.

Tvingande bestämmelser i lagar om produktansvar påverkas inte. Om säljaren bryter en avtalsenlig skyldighet är det säljarens skyldighet att gottgöra med ersättning dock maximerad till levererad produkts värde. Ytterligare anspråk är uteslutna.

11. Garanti

För fel i varan är säljaren ansvarig, i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
Garantiperioden är 12 månader.
Om säljaren levererar en vara som inte uppfyller specifikation i avtalet och om säljare och kund är överens om detta skall säljaren återbetala levererade produkts värde. Säljaren kan kräva att kunden returnera defekt produkt .
> Om det efter kontroll av de felaktiga varorna visa sig att det inte finns någon brist på produkten från säljaren, förbehåller sig säljaren rätten att fakturera kostnad mot kund, särskilt kostnader för transport och inspektion.

12. Betalningsvillkor, standard och äganderättsförbehåll

Den levererade varan förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts av kunden
I de fall vi accepterat fakturabetalning är våra betalningsvillkor 15 dagar (netto) vilket betyder att fakturan ska betalas 15 dagar efter fakturadatumet. Vid försenade betalningar debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen samt 65 SEK i hanteringsavgift på räntefakturan. För påminnelse och inkassokrav tillkommer lagstadgade avgifter.

13. Copyright

Upphovsrätten och rätten till reproduktion av egna skisser, utkast, original, filmer och liknande är kvar hos oss säljaren.

14. Designkostnader, etc.

Kostnader för skisser, utkast, mönster och liknande som är gjorda av säljaren på kundens förfrågan debiteras kunden även om det aktuella avtalet inte fullföljs.

15. Sekretess

Kunden är medveten om och samtycker till att vid order nödvändiga personuppgifter lagras i säljarens datasystem. Kunden samtycker till bearbetning och användning av lämnade personuppgifter. Kunden har rätt att återkalla dessa uppgifter när helst kunden så önskar. Säljaren är ansvarig för att detta omedelbart görs. Detta gäller inte om en order enligt avtal håller på att fullföljas utan först efter genomförd leverans. Uppgifter som enligt skattelagstiftningen krävs är undantagna.

16. Cookies

Vi använder cookies för att underlätta för dig när du besöker wunderlabel.se Online, till exempel för att hålla reda på vad du lagt i din varukorg. Däremot använder vi aldrig cookies för att lagra personlig information om dig.

17. Impressum

Vi kan på lämpligt vis attestera vår firma

18. Slutbestämmelser

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor helt eller delvis är ogiltiga, kommer detta inte påverka giltigheten av övriga villkor.
Om säljaren och kund inte är överens skall tvistemål avgöras hos berörd myndighet
Rätten till kvittning eller minskning för kunden kan bara komma till stånd, när ett motkrav lagligen kan fastställas, ostridigt eller om försäljaren har godkänt detta.
Skulle en eller flera bestämmelser i våra affärsvillkor helt eller delvis vara ogiltigt, kommer inte giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas.

19. Kampanjer och specialerbjudanden

Erbjudanden kan inte kombineras med annan rea, kampanjer, rabatt, koder, kuponger och / eller erbjudande. Kampanjer har inget kontantvärde. Erbjudande kan inte säljas eller på annat sätt bytas ut. Inget om det är förbjudet, beskattat eller på annat sätt begränsat. Återlämnande av någon del av köpet kommer att kräva lika tappning av erbjudandet eller belopp som är lika med erbjudandet. Wunderlabel har rätt att avsluta eller ändra kampanj när som helst.

 
contactus-se.jpg